Smile.

Photographer: Glyn Davies.

Smile.
Smile.

Photographer: Glyn Davies.