Prague.

Photographer: Glyn Davies.

Prague.
Prague.

Photographer: Glyn Davies.