Glyn Davies Romania

The Mountain rescue shelter on Transtagarasan. Carpathian Mountains, Romania 2009